Afdruk

SAUBA Innovations GmbH
Auf dem Kummgraben 11
53343 Wachtberg
T +49 228 52 27 99 88
F +49 228 52 27 99 89
Info@sauba.net
www.sauba.net

 

Omzetbelastingidentificatienummer overeenkomstig § 27 a Wet op de omzetbelasting: DE293634781
Handelsregister Bonn HR B 20549, lokale rechtbank Bonn Identificatieplicht overeenkomstig § 6 TDG

 

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 10 paragraaf 3 MDStV:
Management:
Irina Breuer & Dr. Tom Sieber

 

Downloaden van gegevens en software

 

SAUBA Innovations GmbH – hierna SAUBA genoemd – garandeert niet dat gegevens en software die van de internetpagina’s kunnen worden gedownload, vrij zijn van fouten. De software wordt door SAUBA gecontroleerd op virussen. Niettemin raden wij aan gegevens en software na het downloaden op virussen te controleren met de nieuwste viruszoeksoftware.

 

Auteursrechten en andere bijzondere beschermingsrechten

 

Alle logo’s, grafieken, beelden en video’s die op de website sauba.net en alle subpagina’s worden gebruikt (geldt analoog voor de zusterdomeinen saubaclean.com, sauba-buerste.de, sauba-reiniger.de, sauba-steckdosenbuerste.de, sauba-steckdosenreiniger.de, sauba.at, steckdosenbuerste.de en steckdosenreiniger.de) en in alle andere van onze publicaties met betrekking tot SAUBA zijn auteursrechtelijk beschermd. Tenzij anders vermeld, berusten alle rechten bij SAUBA of zijn overeenkomstige licenties beschikbaar. Eén kopie van de informatie op de internetpagina’s mag op één computer worden opgeslagen voor niet-commercieel en persoonlijk intern gebruik. Grafieken, teksten, logo’s, beelden, enz. mogen alleen worden gedownload, gereproduceerd, gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, verzonden, doorgegeven of gebruikt in enige andere vorm met de schriftelijke toestemming van SAUBA. Genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of merken zijn. Ongeoorloofd gebruik kan leiden tot vorderingen tot schadevergoeding en verbodsmaatregelen.

 

Voor zover de inhoud van deze pagina niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Indien wij kennis krijgen van inbreuken op de wet, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

 

Wij kunnen niet garanderen dat informatie of persoonsgegevens die ons worden toegezonden, tijdens de transmissie niet door derden zullen worden “onderschept”.

 

Geschillenbeslechting

 

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
U vindt ons e-mailadres in het impressum hierboven.

 

Wij zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken. De algemene arbitragecommissie voor consumentenzaken van het Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, is bevoegd.

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud

 

Als dienstverlener zijn wij, overeenkomstig § 7 lid 1 TMG is verantwoordelijk voor haar eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten.

 

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is evenwel slechts mogelijk vanaf het tijdstip waarop kennis is verkregen van een concrete inbreuk. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor links

 

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen.

 

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een overtreding van de wet. Indien wij kennis krijgen van schendingen van de wet, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 

Deze opdruk is ook van toepassing op de Facebook-pagina https://www.facebook.com/saubaclean

 

Raffles

Voorwaarden voor deelname “2022 wordt SAUBA” – Instagram wedstrijd

 1. Algemeen

De organisator van de wedstrijd “Instagram Adventskalender 2021” is SAUBA Innovations GmbH(hierna“SAUBA”), Auf dem Kummgraben 11, 53343 Wachtberg. De wedstrijd vindt plaats via de Instagram-pagina van SAUBA (www.instagram.com).

Deelname aan de wedstrijd is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen, erkent de deelnemer (Opmerking: * Voor een betere leesbaarheid is over het algemeen voor alle termen de mannelijke spelling gebruikt. Op deze plaats wijzen wij er uitdrukkelijk op dat het uitsluitende gebruik van de mannelijke vorm uitdrukkelijk als geslachtsonafhankelijk moet worden opgevat en dat zowel de vrouwelijke als de mannelijke spelling bedoeld is voor de overeenkomstige termen) deze deelnemingsvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden. Vragen, opmerkingen of klachten over het vergelijkend onderzoek moeten worden gericht aan: info@sauba.net.

 1. Voorwaarden om in aanmerking te komen en deel te nemen

Natuurlijke personen van 14 jaar en ouder met een woonplaats en adres in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland komen in aanmerking voor deelname. Minderjarigen hebben de toestemming van hun wettelijke voogden nodig om deel te nemen.

Alleen fans van @saubaclean op Instagram kunnen meedoen. Zonder een persoon die de bovengenoemde Instagram-pagina’s volgt, is deelname niet mogelijk. Bovendien moet de deelnemer het wedstrijdbericht liken, commentaar geven op het bericht en deze waardering in elk geval tot het einde van de campagneperiode overeenkomstig punt 3 achterlaten.

Per persoon is slechts één deelname mogelijk.

Deelname is gratis. De aankoop van producten of het gebruik van diensten van SAUBA is geen voorwaarde voor deelname en heeft geen invloed op het resultaat van de wedstrijd zelf.

 1. Promotieperiode en sluitingsdatum

De wedstrijd vindt plaats van 1 tot en met 10 januari 2022. Tijdens deze promotieperiode zal er dagelijks een verloting zijn waaraan kan worden deelgenomen. De deelname begint op de respectieve dag van de voornoemde campagneperiode met de publicatie van de “wedstrijdpost” en eindigt op de respectieve campagnedag om 23.59 uur. Inschrijvingen die na de bovengenoemde sluitingsdatum voor de desbetreffende campagnedag worden ontvangen, worden niet in aanmerking genomen.

 1. Uitsluiting van deelname

Werknemers en familieleden van SAUBA en werknemers of hun familieleden van gelieerde ondernemingen zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

In geval van overtreding van deze deelnemingsvoorwaarden of vermoeden van manipulatie behoudt SAUBA zich het recht voor de desbetreffende deelnemer van de wedstrijd uit te sluiten en de prijzen niet uit te betalen of deze later te weigeren en terug te vorderen.

 1. Winst

De winnaars van de verloting ontvangen op elke campagnedag een combinatie van verschillende SAUBA-producten (zie punt 3.). Dit laatste is te vinden in de aankondiging in de desbetreffende wedstrijdpost.

 1. Selectie van winnaars, kennisgeving van winsten, verbeurdverklaring

De winnaars worden bepaald en bekendgemaakt op de dag volgend op de dag van de trekking. Als de dag van de trekking in een weekend of op een feestdag valt, worden de winnaars op de eerstvolgende werkdag bepaald en bekendgemaakt. De winnaar wordt willekeurig getrokken uit alle deelnemers na de promotieperiode en het einde van de wedstrijd en wordt door SAUBA op de hoogte gebracht via een reactie onder de wedstrijdpost. De winnaar moet zijn postadres binnen 14 dagen na de kennisgeving via een privé Instagram-bericht naar de officiële SAUBA Instagram-pagina sturen. Anders vervalt de aanspraak op de prijs en zal SAUBA de prijs opnieuw verloten. Het postadres wordt alleen gebruikt om de prijs op te sturen. De prijs is niet overdraagbaar, noch kan de prijs worden geruild. Contante betaling is niet mogelijk.

De deelnemer is verantwoordelijk voor de verzending en de juistheid van deze gegevens. Vanwege het veelvuldige gebruik van pseudoniemen op Instagram, aanvaardt SAUBA geen aansprakelijkheid voor de ware identiteit van de winnaars. De winsten worden dus slechts eenmaal overgemaakt aan de persoon die SAUBA contacteert als winnaar na de bekendmaking van de prijs.

 1. Gegevensbescherming

Alle persoonsgegevens van de deelnemers worden door SAUBA verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. SAUBA verzamelt, verwerkt, gebruikt en bewaart de gegevens die in het kader van de deelname aan de wedstrijd worden verzameld voor de duur van de wedstrijd met het oog op de uitvoering en de verwerking van de wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd worden de gegevens gewist. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 6. 1 lit. b).

De deelnemer kan nadere informatie, waaronder de contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming, alsmede informatie over de rechten van de betrokkenen, vinden in de onderstaande informatie over gegevensbescherming.

 1. Schadeloosstelling

De wedstrijd is op geen enkele manier geassocieerd met Instagram en wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of georganiseerd door Instagram. De deelnemer aanvaardt de richtlijnen en gebruiksvoorwaarden van Instagram en zal niets doen wat daarmee in strijd is (beschikbaar op https://de-de.facebook.com/help/instagram/478745558852511 ).

De bijdragen van de deelnemers mogen niet onwettig zijn, met name mogen zij geen beledigingen of valse beweringen van feiten bevatten of inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten. In geval van dergelijke wetsovertredingen vrijwaart de deelnemer SAUBA als organisator van de wedstrijd tegen aanspraken van derden.

SAUBA wordt ontheven van alle verplichtingen bij de vervulling of overhandiging van de prijs.

 1. Andere

De rechtsgang is uitgesloten. Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden voor Deelname geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, laat dit de geldigheid van de overige Voorwaarden voor Deelname onverlet.

Deze deelnemingsvoorwaarden kunnen door SAUBA te allen tijde zonder afzonderlijke kennisgeving worden gewijzigd. SAUBA behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment te annuleren of te wijzigen. Dit geldt met name wanneer een correcte uitvoering om technische (bv. manipulatie) of juridische redenen (bv. een verbod van Instagram) niet kan worden gegarandeerd.

 

 

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van SAUBA-wedstrijden

 1. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, alsmede andere verordeningen inzake gegevensbescherming is de:

SAUBA Innovations GmbH
Auf dem Kummgraben 11
53343 Wachtberg
T +49 228 52 27 99 88
F +49 228 52 27 99 89
Info@sauba.net
www.sauba.net

Als u vragen hebt over het onderwerp gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met het trefwoord“wedstrijd gegevensbescherming“. Stuur uw verzoek naar info@sauba.net.

 

Deelname aan de wedstrijd

Verwerking van beton

Om aan onze wedstrijd te kunnen deelnemen, is het noodzakelijk dat u ons persoonlijke gegevens verstrekt. De volgende zaken worden verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Profielnaam op Instagram, indien van toepassing als overeenkomst met de echte naam

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die van u worden verzameld voor deelname aan de wedstrijd is Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR.

Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking is de deelname aan de wedstrijd en, in voorkomend geval, de kennisgeving van een gewonnen prijs en de toezending van prijzen mogelijk te maken.

Duur van de opslag

Uw hierboven vermelde persoonsgegevens worden bewaard zolang zij nodig zijn voor de uitvoering van de wedstrijd (bv. kennisgeving van prijzen, toezending van prijzen). Daarna zullen wij uw gegevens wissen, tenzij dit in strijd is met de fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen.

 • Uw rechten

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking:

Informatie, blokkering, verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. In dit verband, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp “persoonsgegevens”, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@sauba.net schriftelijk aan ons te doen toekomen op het in deel I vermelde adres.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming is de Staatscommissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link:
www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
.

 

Winkelwagen0
Er zijn geen producten in de winkelwagen!
Ga verder met winkelen