Herroepingsrecht voor consumenten

(Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of niet zelfstandig zijn).

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de datum,

  • waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien u één of meer goederen heeft besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze uniform zijn of zullen worden geleverd, of
  • op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien u in het kader van eenzelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd, of
  • waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen, indien u goederen heeft besteld die in verschillende deelzendingen of stukken worden geleverd, of
  • waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, mits u een overeenkomst heeft gesloten voor de geregelde levering van goederen gedurende een bepaalde periode.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (SAUBA Innovations GmbH, Auf dem Kummgraben 11, 53343 Wachtberg, info@sauba.net) door middel van een duidelijke verklaring (bv. een per post verzonden brief, e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Retouradres:

SAUBA Innovations GmbH

Terug

Auf dem Kummgraben 11

53343 Wachtberg

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden).

– Aan SAUBA Innovations GmbH, Am Kummgraben 11, 53343 Wachtberg, info@sauba.net

– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)

– Datum

___________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Winkelwagen0
Er zijn geen producten in de winkelwagen!
Ga verder met winkelen